Event Name: Stoughton Tough Man Tournament

Location: Stoughton, WI

Date: 01-14-2012 07:00 PM