West Valley Freestyle Tournament, 03/07/2009, Spokane, WA