Baku, Azerbaijan,, July 16-18, 2010, Division(s): Senior, Style(s): Freestyle* Greco* Women