[ame="http://blip.tv/file/1459506"]Jay Heron@@AMEPARAM@@player.setPostsId(1466577);player .setUsersId(244792);player.setUsersLogin("ptoc134")@@AMEPARAM@@1466577@@AMEPARAM@@ptoc134[/ame]