215 N Main, Boliver, MO 65613, Phone: (417) 326-4723, Email:, MHUGHES@BOLIVAR.K12.MO.US