23485 Onaga Rd, Onaga, KS 66521, Phone: (785) 889-4713