130 S 82nd St, Kansas City, KS 66111, Phone: (913) 634-3344, Email:, sc_farms@yahoo.com