1020 S Highland, Chanute, KS 66720, Phone: (620) 431-9452