1585 Ave R, Lyons, KS 67554, Phone: (620) 727-5473