2033 Parkway Dr, Manhattan, KS 66502, Phone: (785) 456-6113