Po Box 177, Maize, KS 67101, Phone: (316) 729-8033