325 N 13th, Sabetha, KS 66534, Phone: (785) 284-0048