Po Box 172, Beloit, KS 67420, Phone: (785) 738-0422