Po Box 27, Drain, OR 97435, Phone: (541) 836-2517, Email:, RRHICKS@CENTURYTEL.NET