Po Box 721135, Norman, OK 73070, Phone: (405) 209-0770, Email:, mjlightner34@yahoo.com