800 B St, Palmyra, NE 68418, Phone: (402) 450-5015