709 6 St Box 165, Duncan, NE 68634, Phone: (402) 276-0084, Email:, garysch@megavision.com