2075 4th Ave, Boelus, NE 68820, Phone: (308) 996-4457