Hc 75 Box 165, Rose, NE 68714, Phone: (402) 760-2899