11206 N.w 77th St, Kansas City, MO 64156, Phone: (816) 744-0326, Email:, diblasir@parkhill.k12.mo.us