905 N 7th St, Lake City, MN 55041, Phone: (651) 345-4112