1740 Cr 1425, Caney, KS 67333, Phone: (620) 879-9984