6460 Boulder Lake Ave, San Diego, CA 92119, Phone: (619) 379-2706, Email:, LAMBCHOPS6@YAHOO.COM