860 Opal St., San Diego, CA 92109, Phone: (858) 449-1998, Email:, ricks002@csusm.edu