268 San Carlos Rd, Prescott, AZ 86303, Phone: (928) 533-9515, Email:, j4howard@yahoo.com