23714 S 126th St, Chandler, AZ 85249, Phone: (480) 720-8429, Email:, mejia.vidal@chandler.k12.az.us