R.Payton trades #11 Swartz( Boise State ) 174 to MOJO for #11 157 John (Maryland ) .