R.payton trades Alton Lucas 174 to ACCBOY for Doug Umbehauer 184 .