Jon Reader - Iowa State loses to Max Dean - Oklahoma 4-3